تحقیقات علوم تجربی

- هرچه ذرات سازنده يك ماده بيش تر باشد، انرژي دروني آن ماده است.
2- هر چه سرعت حركت ذرات يك ماده بيش تر باشد، دماي آن جسم است.
3- كميتي كه ميزان گرمي و سردي اجسام را نشان مي دهد نام دارد.
4- عملي كه در آن انتقال گرما از راه انتقال مولكول ها صورت مي گيرد نام دارد.
5- اجسامي كه سطح تيره دارند، خوب گرما هستند.
6- پرتوهاي  وقتي به جسمي بتابند، گرماي زيادي توليد مي كنند.

 

 

عبارت صحيح و غلط را مشخص كنيد:

صحيح     غلط   

1- انرژي دروني هر ماده، فقط به انرژي جنبشي ذرات آن ماده بستگي دارد.

       

2- در هنگام تغيير حالت جامد به مايع، دماي ماده تغيير مي كند.

       

3- گرما همواره از جاي گرمتر به جاي سردتر منتقل مي شود.

       

4- در پديده انتقال گرما از طريق رسانش، وجود الكترونهاي آزاد بسيار مهم است.

       

5- رسانايي گرمايي در مايعات بيش از جامدات است.

       

6- سردسازي معمولا با استفاده از تبخير مايعات صورت مي گيرد.         

 

 

گزينه صحيح را انتخاب كنيد.


1- چگالي بنزين 68/0 گرم بر سانتي متر مكعب است. مقدار آن چند كيلوگرم بر متر مكعب است؟

الف) 000068/0
ب) 68/0
ج) 680
د) 6800


2- چگالي جيوه 13600 كيلوگرم بر متر مكعب است. حجم 200 گرم جيوه چند سانتي متر مكعب است؟

الف) 7/14
ب) 680
ج) 2720
د) 272000

 

3- در كدام يك از ظرف هاي زير انرژي دروني بيش تر است؟

الف)                 ب)                     ج)                    د)

 


 4- چگالي آب
است. كدام يك از اجسام زير در آب فرو مي روند.

 

الف) يخ
ب) بنزين
ج) آلومينيوم
د) چوب پنبه


5- دربين فلزات زير رسانايي كدام يك بيشتر از بقيه است؟

 

الف) مس
ب) طلا
ج) نقره
د) آلومينيوم


6- انتقال گرما در خلا از طريق ............. انجام مي شود.

 

الف) همرفت و رسانايي
ب) تابش و همرفت
ج) همرفت
د) تابش

 

7- در كدام يك از شكل هاي زير جريان همرفتي درست نشان داده شده است.

الف)                    ب)                    ج)                       د)


8- در كدام يك از موارد زير با آنكه جسم گرما مي گيرد، دماي آن تغيير نمي كند؟

 

الف) گازي كه متراكم شده است.
ب) فلزي كه ذوب شده است.
ج) آب در حال جوشيدن
د) گازي كه منبسط شده است.

 

9- كدام يك از خواص زير، ارتباط مستقيمي با انرژي جنبشي متوسط مولكول ها دارد؟

 

الف) دما
ب) انبساط طولي
ج) ظرفيت گرمايي
د) گرما


10- در هواي سرد تيغه ي فلزي چاقو خنك تر از دسته چوبي اش به نظر مي رسد، زيرا:

 

الف) فلز در در دماي پايين تري از چوب است.
ب) فلز رساناي گرماي بهتري از چوب است.
ج) فلزداراي سطح درخشان تري از چوب است.
د) مولكولهاي درون فلز باشدت بيش تر ارتعاش پيدا مي كنند.

 

11- در جريان همرفتي ، شارش مايع يا گاز بر اثر چه عاملي است؟

 

الف) افزايش چگالي
ب) كاهش چگالي
ج) تغيير چگالي
د) تغيير دما

 

12- تابش گرمايي براي كدام يك از سطوح زير كه جنس و دماي يكساني دارند بيش تر است؟

 

الف) با رنگ سبز
ب) با رنگ زرد
ج) صيقلي و براق
د) سياه و مات

 

13- كدام ماده رساناي ضعيف تري است؟

 

الف) آب
ب) جيوه
ج) هوا
د) الكل


14- انتقال گرما از كدام طريق سريع تر صورت مي گيرد؟

 

الف) تابش
ب) همرفتي
ج) رسانش
د) جابه جايي ماده

 فریدفیروز
1- بيش تر
2- بالاتر
3- دما
4- همرفتي
5- تابش كننده – بازتابش كننده
6- فرابنفش-فروسرخ


عبارت صحيح و غلط را مشخص كنيد.
1- غلط
2- غلط
3- درست
4- درست
5- غلط
6- درست

 


گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
1- چگالي بنزين 68/0 گرم بر سانتي متر مكعب است. مقدار آن چند كيلوگرم بر متر مكعب است؟
گزينه (ج)

680 = 1000 × 0/68

 

2- چگالي جيوه 13600 كيلوگرم بر متر مكعب است. حجم 200 گرم جيوه چند سانتي متر مكعب است؟
گزينه (الف)

 

 

3- در كدام يك از ظرف هاي زير انرژي دروني بيش تر است؟
گزينه (الف)
 
4- چگالي آب است. كدام يك از اجسام زير در آب فرو مي روند.
گزينه (ج)

5- دربين فلزات زير رسانايي كدام يك بيشتر از بقيه است؟
گزينه (ج)

6- انتقال گرما در خلا از طريق ............. انجام مي شود.
گزينه (د)


7- در كدام يك از شكل هاي زير جريان همرفتي را درست نشان مي دهد.

گزينه (ج)
 
8- در كدام يك از موارد زير با آنكه جسم گرمابگيرد، دماي آن تغيير نمي كند؟
گزينه (ج)


9- كدام يك از خواص زير، ارتباط مستقيمي با انرژي جنبشي متوسط مولكول ها دارد؟
گزينه (الف)


10- در هواي سرد تيغه ي فلزي چاقو خنك تر از دسته چوبي اش به نظر مي رسد، زيرا:
گزينه (ب)


11- در جريان همرفتي ، شارش مايع يا گاز بر اثر چه عاملي است؟
گزينه (ج)


12- تابش گرمايي براي كدام يك از سطوح زير كه جنس و دماي يكساني دارند بيش تر است؟
گزينه (د)

13- كدام ماده رساناي ضعيف تري است؟
گزينه (ج)


14- انتقال گرما از كدام طريق سريع تر صورت مي گيرد؟
گزينه (الف)

 فریدفیروز                                      فریدفیروز                                                    فریدفیروز

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:59  توسط محمد رضا محبیفرید فیروز محمدبردبار صیامی  |